Vilkår og betingelser

Download Vilkår og betingelser - Jungle Gym®

Indhold

Artikel 1 - Definitioner
Artikel 2 - Jungle Gym B.V.
Artikel 3 - Anvendelse
Artikel 4 - Tilbud
Artikel 5 - Aftale
Artikel 6 - Fortrydelsesret
Artikel 7 - Forbrugerens forpligtelse i fortrydelsesperioden
Artikel 8 - Udnyttelse af forbrugerens ret til at hæve aftalen og omkostninger
Artikel 9 - Jungle Gym’s forpligtelse ved fortrydelse
Artikel 10 - Begrænsning af fortrydelsesret
Artikel11 - Pris
Artikel 12 - Regler og ekstra garanti
Artikel 13 - Levering og opfyldelse
Artikel 14 - Løbende opfyldelsesaftale, varighed, ophør og forlængelse
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klageproces
Artikel 17 - Tvister
Artikel 18 - Yderligere eller ændrede bestemmelser

Artikel 1 - Definitioner

I disse vilkår og betingelser har følgende udtryk følgende betyning:

 1. Yderligere aftale: aftale hvor forbrugeren erhverver Produkter vedr. distancesalg og disse varer leveres af Jungle Gym B.V. eller tredjemand på grundlag af aftale mellem trejdemand og Jungle Gym B.V.;
 2. Betænkningsperiode:: perioden hvor forbrugeren kan anvende sin fortrydelsesret;
 3. Forbrugere: den person som ikke indgår aftalen med erhvervsmæssigt formål, handel eller faglige formå;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Løbende opfyldelsesaftale: aftale om levering af varer, i en given periode;
 6. Leverandør af bæredygtige data: ethvert middel samt e-mail hvormed forbrugere eller Jungle Gym B.V. kan gemem information sendt til vedkommende på en måde, hvorved fremtidig anvendelse i en given periode, som passer med formålet med informationens afsendelse og som sikrer informationen kan gengives uden at ændre den;
 7. Fortrydelsesret: forbrugerens ret til ikke at indgå distanceaftalen i løbet af fortrydelsesperioden;
 8. Jungle Gym B.V.: selskabet, der leverer produkter, til forbrugeren;
 9. Distanceaftale: aftale indgået mellem Jungle Gym B.V. og forbrugere i forhold til et organiseret system med distancesalg af produkter, hvorved eksklusiv eller yderligere brug sker ved en eller flere teknologier for distancekommunikation indtil aftalens indgåelse;
 10. Standardformular til opsigelse: europæisk standardformular for opsigelse medtaget i artikel 6;
 11. Teknologi til distancekommunikation: middel til at indgå aftale uden forbrugeren og Jungle Gym B.V. er på samme sted på samme tidspunkt.

Artikel 2 – Jungle Gym B.V.’s identitet

Jungle Gym B.V.
Valschermkade 18
NL-1059 CD Amsterdam
Holland
Tlf.: + 31 (0) 854441000
E-mail: [email protected]
Handelskammer: 33 260625
Momsnr.: NL 8137.81.887.B06

Artikel 3 – Anvendelse

 1. De almindelige vilkår og betingelser gælder ethvert tilbud fra Jungle Gym B.V. og enhver distanceaftale indgået mellem Jungle Gym B.V. og kunden.
 2. Inden en distanceaftale indgås skal Jungle Gym B.V. gøre indholdet af de almindelige vilkår og betingelser tilgængelige gratis og snarest muligt. Hvis det er umuligt under rimelige forhold skal Jungle Gym B.V. forklare, hvordan de almindelige vilkår og betingelser kan inspiceres og at de udleveres gratis på anmodning inden en distanceaftale indgås.
 3. Hvis distanceaftalen indgås elektronisk kan indholdet af de almindelige vilkår og betingelser modsat forrige afsnit og inden distanceaftalen indgås udleveres til kunden elektronisk, så den let kan opbevares elektronisk i længere tid. Hvis det med rimelighed er umuligt, oplyses det, hvor de almindelige vilkår og betingelser kan læses elektronisk og at de fremsendes gratis på kundens anmodning, enten elektronisk eller på andenv is, inden distanceaftalen indgås.
 4. Hvis der er særlige produktforhold for de almindelige vilkår og betingelser, gælder andet og tredje afsnit tilsvarende og i tilfælde af modstridende vilkår og betingelser, kan forbrugeren altid gøre den relevante bestemmelse gældende, som er mest favorabel for vedkommende.

Artikel 4 – Tilbud

 1. Hvis et tilbud er begrænset tidsmæssigt eller visse bestemmelser gælder, skal det fremgå af tilbudet.
 2. Tilbudet indeholder kompmlet og præcis beskrivelse af produkterne. Beskrivelsen egnet til, at forbrugeren kan vurdere produkterne. Hvis Jungle Gym B.V. anvender billeder, er de sandfærdige for produkterne og/eller tjenesten. En åbenbar fejl i et tilbud er ikke bindende for for Jungle Gym B.V..
 3. Alle tilbud indeholder information, så det er tydeligt for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der følger med det.

Artikel 5 – Aftale

 1. Med forbehold af bestemmelserne i pkt. 4 er aftalen gældende, når forbrugeren har accepteret tilbuddet og opfyldt vilkår og betingelser som beskrevet.
 2. Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, skal Jungle Gym B.V. straks bekræfte modtagelse heraf via elektronisk middel. Så længe der ikke er givet elektronisk bekræftelse, kan forbrugeren annullere aftalen.
 3. Hvis aftalen indgås elektronisk, træffer Jungle Gym B.V. relevante tekniske og organisatoriske sikkerhedsforhold af hensyn til den elektroniske dataoverførsel og for at sikre et sikkert web-miljø. Hvis forbrugeren betaler elektronisk, skal Jungle Gym B.V. anvende de relevante sikkerhedsforanstaltninger.
 4. Jungle Gym B.V. kan i forhold til gældende lov indsamle information om forbrugerens evne til at opfylde sine betalingesbetingelser og alle oplysninger og faktorer for en ansvarlig indgåelse af distanceaftalen. Hvis der handles som følge af resultatet af denn e undersøgele, Jungle Gym B.V. har god grund til ikke at indgå aftalen; han har retlig grund til at afvise en order eller anmodning på grundlag af disse årsager eller gøre implementering betingeet af særlige vilkår.
 5. Inden levering af produktet skal Jungle Gym B.V. sende følgende information sammen med produktet skriftligt eller så kunden kan opbevare det på en tilgængelig måde på et medie til langvarig dataopbevaring:
  1. besøgsadressen for Jungle Gym B.V. ́s virksomhed, som kunden kan kontakte vedr. klager;
  2. betingelser ifølge hvlke forbrugeren kan udnytte sin fortrydelsesret eller afhængigt af forholdene klar information om undtagelse af fortrydelsesretten;
  3. information svarende til eksisterende eftersalgsservice og garanti;
  4. pris inkl. alle skatter, hvis relevant leveringsomkostninger og betalingsmåde, levering eller implementering af distanceaftale;
  5. standardformular for annullering, hvis forbrugeren har denne ret.

Artikel 6 – Annulleringsret

 1. Forbrugeren kan annullere købsaftalen for en vare uden årsag i en fortrydelsesperiode på mindst 14 dage. Jungle Gym B.V. kan bede forbrugeren om grunden hertil men kan ikke kræve årsagen oplyst.
 2. Fortrydelsesperioden nævnt i pkt. 1 løber fra dagen varen modtages af forbrugeren eller tredjemand udpeget af forbrugeren forinden og som ikke er speditøren, eller;
  1. hvis forbrugeren har bestilt flere varer i samme ordre, den dag hvor forbrugeren elle tredjemand udpeget af forbrugeren har modtaget det sidste produkt. Jungle Gym B.V. kan afvise en ordre på flere produkter med forskellige leveringstdatoer forudsat, at vedkommende klart orienterer forbrugeren herom inden bestillingsprocessen.
  2. i tilfælde af at produktet består af flere dele/dellevering; da den dag hvor forbrugeren eller tredjemand udpeget af vedkommende har modtaget sidste del/dellevering.
  3. ved aftale om løbende levering af varer i en given periode; den dag hvor forbrugeren eller tredjemand udpeget af vedkommende har modtaget det første produkt.

Download annulleringsformular

Artikel 7 – Forbrugerens forpligtelser i fortrydelsesperioden

 1. I perioden skal forbrugeren håndtere produktet og emballagen omhyggeligt. Produktet skal returneres i samme stand som det modtages dvs komplet, ubeskadiget og i original uåbnet emballage. Reglen er, at forbrugeren kun kan håndtere og inspicere produktet på den måde, som man kan i butikken.
 2. Forbrugeren er kun ansvarlig reduceret værdi i produktet som følge af håndtering heraf udover det tilladte i pkt. 1.
 3. Forbrugeren er ikke ansvarlig for reduceret værdi i produktet, hvis Jungle Gym B.V. ikke har givet alle retlige oplysnigner om fortrydelsesret inden indgåelse af aftalen.

Artikel 8 – Opfyldelse af kundens ret til at annullere og omkostninger

 1. 1. Hvis forbrugeren udnytter sin ret til at annullere, skal han orientere Jungle Gym B.V. direkte via standardformularen for annullering i fortrydelsesperioden.
 2. Forbrugeren skal returnere produktet eller levere det til (autoriseret repræsentant for) Jungle Gym B.V. snarest mulgt og inden 14 dage efter dagen der modtages meddelelse herom jf. pkt. 1. Det kræves ikke, hvis Jungle Gym B.V. har tilbudt at hente produktet. Forbrugeren har opfyldt returneringsperioden, hvis produktet returneres inden udløb af fortrydelsesperioden.
 3. Forbrugeren skal returnere produktet med alt leveret tilbehør og i originalstand og emballage med rimelig og klar vejledning fra Jungle Gym B.V.
 4. Risikoen og bevisbyrden for korrekt og rettidig udnyttelse af annulleringsretten er alene forbrugerens.
 5. Forbrugeren skal afholde direkte omkostninger ved at returnere produktet.
 6. Hvis forbrugeren udnytter sin fortrydelsesret, vil enhver anden aftale ophører jf. gældende lov.

Artikel 9 – Jungle Gyms forpligtelser ved annullering

 1. Hvis Jungle Gym B.V. gør elektronisk annullering mulig, skal vedkommende sende en kvittering for modtagelse.
 2. Jungle Gym B.V. refunderer enhver beraling modtaget fra forbrugeren samt leveringsomkostninger for Jungle Gym B.V. ved at leverer varen til forbrugeren, snarest muligt og senest inden 14 dage efter at forbrugeren har orienteret om annulleringen. Medmindre Jungle Gym B.V. selv tilbyder at hente varen, kan de vente at betale indtil modtagelse af varen eller indtil forbrugeren har dokumenteret returneringen, afhængigt af hvad der sker først.
 3. Jungle Gym B.V. anvender samme betalingsmiddel som forbrugeren, medmindre forbrugeren accepterer en anden metode. Refusionen er gratis for forbrugeren.
 4. Hvis forbrugeren har valgt en dyrere leveringsmetode i stedet for den billigste standardlevering, skal Jungle Gym B.V. ikke refundere yderligere omkostninger ved en dyrere metode.

Artikel 10 - Udelukkelse af annulleringsret

Jungle Gym B.V. kan udelukke følgende varer fra at være omfattet af annulleringsretten, men kun hvis Jungle Gym B.V. har oplyst klart herom ved tilbudsgivning eller ellers i god tid inden aftalens indgåelse:

 1. Produkter med en pris, der kan ændre sig med finansmarkedets udvikling, som Jungle Gym B.V. ikke har indflydelse på og som kan indtræffe i annulleringsperioden;
 2. Aftaler indgået ved offentlig auktion. Offentlig auktion defineres som salgsmetode, hvorved Jungle Gym B.V. tilbyder produkter til forbrugeren, som er personlig til stede eller som har mulighed for at være personligt til stede ved auktionen ledet auktionarius og hvor den højstbydende er forpligtet til at købe produktet.

Artikel 11 – Pris

 1. Prisen for produktet må ikke øges i tilbudets gyldighedsperiode jf. ændringer i prisen som følge af momsændringer.
 2. I modsætning til ovennævnte kan Jungle Gym B.V. tilbyde produkter med priser, der afhænger af prisudviklingen på de finansielle markeder, som Jungle Gym B.V.’s har nogen kontrol over, og som indebærer en variabel pris. Tilbuddet angiver muligheden for udsving i prisen og at de angivne priser er et prismål.
 3. Alle oplyste priser for levering af produkter er inkl. moms.

Artikel 12 – Opfyldelse af aftale og ekstra garanti

Advarsler.
Kun til privat brug.
Kun til udendørs brug.
Maksimum brugervægt er 50 Kg.
Ikke egnet til børn under 3 år.
Velegnet til børn fra 3 til 10 år.
Maksimum antal brugere (se produktsite).


 1. Jungle Gym B.V. garanterer, at produkterne opfylder aftalen, de nævnte specifikationer, med rimelig krav til brugervenlighed og/eller pålidelighed og med eksisterende lovbestemmeler og/eller offentlige bestemmelser på den dag, hvor aftalen indgås.
 2. Ekstra garanti, der ydes af Jungle Gym B.V., dennes leverandør, producent eller importør kan ikke påvirke den ret og det krav en forbruger måtte anlægge mod Jungle Gym B.V. om eventuel manglende opfyldelse af Jungle Gym B.V.’s forpligtelser, hvis Jungle Gym B.V. ikke har opfyldt sin del af aftalen.
 3. ‘Ekstra garanti’ er hver forpligtelse på vegne af Jungle Gym B.V., dennes leverandør eller producent, som gives visse rettigheder eller krav for forbrugeren udover gældende lov i tilfælde af vedkommendes misligeholdelse af aftalen.

Artikel 13 – Levering og opfyldelse

 1. Jungle Gym B.V. skal gøre alt hvad de kan ved bestillinger og udførelse af produktordre.
 2. Opfyldelsesstedet er adressen der oplyses af kunden til Jungle Gym B.V..
 3. Jf. opfyldelse af bestemmelserne i artikel 4 i næværende almindelige vilkår og betingelser skal Jungle Gym B.V. opfylde modtagne bestillinger i rimelig tid men senest inden 30 dage, medmindre anden leveringstid aftale. Hvis levering forsinkes eller en bestilling ikke kan opfyldes eller opfyldes delvis, orienteres kunden herim inden 30 dage efter bestillingen. I så fald kan kunden afvise aftalen gratis og med erstatningsret.
 4. Efter opsigelse ifølge nærværende skal Jungle Gym B.V. returnere betaling fra kunden med det samme.
 5. Risiko for tab og/eller skade på produkter afholdes af Jungle Gym B.V. indtil leveringstidspunktet for kunde ellen en repræsentant, der udpeges inden, og oplyses kunden, medmindre andet udtrykkeligt aftales.

Artikel 14 – Løbende opfyldelsesaftale, varighed, ophør og fornyelse

Ophør:

 1. Forbrugeren kan løbende opsige en aftale, der er indgået på ubestemt tid, og som løbende kan opsige en aftale, der er indgå på ubestemt tid og som gælder for levering af produkter med jf. opsigelsesreglerne og max. en måneds frist.
 2. Forbrugeren kan løbende opsige aftalen indgået for et bestemt tidsrum og som gælder regelmæssig levering af produkter ultimo perioden jf. opsigelsesreglerne og maks. en måneds opsigelse.
 3. Forbrgeren kan opsige aftalen nævnt i følgende:
  - løbende og ikke begrænset til opsigelse på et bestemt tidspunkt eller en given periode;;
  - mindst på samme måde som den er indgået af vedkommende;
  - løbende med samme frist som Jungle Gym B.V. har angivet for sig selv.

Forlængelse:

 1. Aftale indgået for en bestemt periode om løbende levering af produkter kan ikke forlænges automatisk for en bestemt periode.
 2. Aftale indgået en bestemt periode og som gælder løbende levering af produkter kan kun forlænges på ubestemt tid, hvis forbrugeren kan annullere den løbende med en måneds frist.

Varighed:

 1. Hvis aftalens varighed er over et år, kan forbrugeren opsige aftalen løbende efter et år med en frist på maks. en måned, medmindre det er rimeligt og fair at opsige den inden den aftalte frist.

Artikel 15 – Betaling

 1. Medmindre andet fremgår af aftalen eller yderligere vilkår skal det skyldige beløb betales af forbrugeren inden 14 dage efter betænkningsperioden eller hvis der ikke er en betænkningsperiode inden 14 dage efter aftalens indgåelse. Hvor aftalen omfatter levering af en service, starter perioden den dag, hvor forbrugeren har modtaget bekræftelse på aftalen.
 2. Ved salg af produkter til forbrugere tillades det ikke at forhandle forudbetaling over 50% jf. de almindelige vilkår og betingelser. Hvis forudbetaling er aftalt kan forbrugeren ikke fastholde sin ret vedrørende opfyldelse af en bestilling eller service inden den aftalte forudbetaling er foretaget.
 3. Forbrugeren har ret til at orientere Jungle Gym B.V. med det samme om eventuel ukorrekthed i betalingsoplysningerne, som er afgivet.
 4. Hvis forbrugeren ikke overholder sin betalingsforpligtelse rettidigt og C145 Jungle Gym B.V. har orienteret om at betaling er forsinket og givet forbrugeren 14 dage til at betale, skal forbrugeren betale lovbestemt rente på det skyldige beløb til Jungle Gym B.V. som har ret til at opkræve forbrugeren eventuelle inkassoomkostninger. Disse inkassoomkostninger udgør ikke over 15% for skyldige beløb op til € 2.500, 10% for efterfølgende € 2.500 og 5% for efterfølgende € 5000, mindst € 40. Jungle Gym B.V. kan afvige ovennævnte beløb og procentandele til fordel for kunden.

Artikel 16 – Klager

 1. Jungle Gym B.V. har en omfattende klageproces og behandler enhver klage ifølge denne klageproces.
 2. Klager om opfyldelse af aftalen skal indsendes komplet og klar til Jungle Gym B.V. i rimelig tid efter forbrugeren opdager fejlen.
 3. Enhver klage til Jungle Gym B.V. besvares inden 14 dage efter modtagelsen. Hvis en klage kræver længere behandling, svarer Jungle Gym B.V. inden 14 dage og bekræfter modtagelsen og angiver, hvornår kunden forvente en mere detaljeret svar.
 4. Hvis klagen ikke kan løses i fællesskab i rimelig tid eller efter 3 måneder efter klagen er indsendt, vil der følge en diskussion ifølge betalingsreglerne.

Article 17 - Tvister

En aftale mellem Jungle Gym B.V. og forbrugeren, som disse almindelige vilkår og betingelser gælder for, er alene omfattet af hollandsk lovgivning.

Artikel 18 - Yderligere bestemmelser og fravigelser

Fra nærværende almindelige vilkår og betingelser stiller ikke forbrugeren dårligere og skal være skriftlig eller registreret, så forbrugeren kan opbevare oplysningerne på en tilgængelig måde på et datamedie i lang tid.ALV_JG_B2C_DK_20170519

Copyright © 2005 - 2019 Jungle Gym B.V. All rights reserved.